آخرین اخبار سانی نیوز

۱۳۸۸ دی ۱۰, پنجشنبه

اختصاصي از فرداي ايران : نوشتاري درباره جنبش سبز - راه كارهاي پيش رو

بسياري از دوستان و همراهان عزيز كه در اين شش ماه دوش به دوش هم و دست به دست هم در اين جنبش سبز با جانفشاني و ايثار بر سر حقوق حقه و آرمانهاي مقدس مردم يعني آزادي و برابري ، ايستاده اند و بعيد است كه كه سر باز ايستادن داشته باشند تا رسيدن به ايراني آزاد و بدون استبداد . و اين راهي است كه در طول تاريخ بارها و بارها آن را آزموده ايم و ايراني هرگز سر تعظيم فرود نياورده در برابر خودكامگي و استبداد و استكبار و استعمار .

حرف من به عنوان جزئي كوچك از اين درياي خروشان ملي اين است كه كمي بيشتر تامل كنيم تا مگر به تمامي يا اكثريت خواسته هاي بر حق خود بتوانيم با كمترين هزينه ها برسيم . راهي بسيار دشوار است كه سهل مي نمايد در پيش پاي رادمردان و شيرزنان اين مرز و بوم كه جهانيان در اين ماه ها شگفت زده اند از كردار و رفتار و منش انساني و آزاده ي آنها .

دوستان و همراهان گرامي ، راه طولاني است و مسير بسياري را كه پيموديم بي بها نبوده و بعد از اين نيز هزينه هاي بسياري دارد كه با جان و دل آن را مي پردازيم . اما لازم است توجه شود كه برعكس تصورات ماكياوليستي ما نمي توانيم به بهانه اين كه چه هدفي داريم هر وسيله اي را براي دستيابي به آن توجيه كنيم . اين كاري است كه حكام ظلم و جور ما دارند مي كنند و بسيار متفاوت است كردار آنان و وجدانهاي پاك و آزاده ما ! در اين گذار از استبداد به دموكراسي گاهي پيچهاي خطرناكي را در پيش داريم كه بايد كمي بيشتر در عبور از آنها دقت كنيم تا مبادا راهي را كه بارها و بارها به خطا رفتيم و تاريخ معاصر و اين چند صد سال گواه حرفهاي من است تكرار نشود .

پيش از انتخابات طراحي شده و تقلبات آشكار دولت و حكومت كودتا راهي را آغاز كرديم و آن چيزي كه باعث پيوستن توده ها و گروه هاي فكري و مذهبس و غير مذهبي و ... به جنبش سبز بود اين بود كه جملگي خواستار تغيير مسالمت آميز قوانين تبعيض آميز و همچنين اصلاح ساختارهاي اجرايي و قضايي و انتظامي كشور به شكل مشاركت در انتخابات بود كه به معناي واقعي كلمه صحيح ترين شيوه ممكن براي تغيير دادن وضعيت اسفبار اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي ايران بود . اما همگان استحضار داريد كه با تمام عنايت و مشاركت حداكثري مردم براي ايجاد اين مهم ، عوامل كودتا و جلادان و سفاكان حكومت ولايت خود خوانده مانع از آن شده اند و با تقلبات گسترده و توهين به شعور مردم آزاده ايران سرآغاز جرياناتي شدند كه هيچ عنواني بهتر از كودتا بر عليه جمهور مردم نمي توان بر آن نهاد .

با درايت و حمايت آحاد مردم شهرهاي بزرگي چون تهران ، اصفهان و شيراز و مشهد و حضور مسالمت آميز در خيابانها براي اعتراض به نتايج اعلام شده شديد ترين برخورد ها با معترضين بر حق انتخابات صورت گرفت كه به جرات ميخ بزرگي بود بر تابوت پوسيده ولايت خود خوانده آقاي خامنه اي ، مخصوصا وقتي كه نابخردانه ايشان در بعد از ظهر انتخابات با تبريك زود هنگام تمامي مردم را بر عليه خود و دولت فرمايشي و انتصابي ايشان بسيج كرد. حوادثي پشت سر هم به وقوع پيوست كه منجر به حماسه آفريني هاي فرزندان اين مرز و بوم در خلال اين ماه ها در روز 25 و 26 و 27 و 28 خرداد و حضور ميليوني بي خشونت آنها شد كه در ماه ها و مناسبت هاي بعدي نيز مردمانمان به جهانيان ثابت كردند كه علي رغم قدرت و كثرتي كه دارند از خشونت دوري مي كنند و اين حكومت است كه نمي خواهد شرايط بدين گونه باشد و بارها و بارها با يورشهاي وحشيانه ، سركوب ، دستگيري ، شكنجه ، تجاوز و كشتار جوانان وطن و تحريك احساسات پاك مردم پايه گذار خشونتهايي باشد كه در ادامه به آن مي پردازيم .

حرف به درازا نكشد . بسياري مي گويند كه جنبش سبز متعلق به طبقه متوسط و يا مرفه شهرهاي بزرگ مي باشد . در ابتداي امر حتما هر كدام از ما اين موضوع را رد مي كنيم . چراكه از هر طيف و گروه و طبقه هاي اقتصادي ، حتي از گروه هاي مذهبي سنتي مانند روحانيت در اين جنبش حضور دارند . اما يك كمي بيشتر بيانديشيم !

آيا اين حضور حداكثري كه جنبش سبز در بدنه خود از اقشار تحصيل كرده و متوسط جامعه شهري دارد در ساير گروه ها و طبقات نيز حداكثر مردم متعلق به جنبش سبز هستند ؟؟؟ نه ! قشر تحصيل نكرده و محروم جامعه به دليل عدم دسترسي به جريان اطلاعات آزاد و دسترسي به اينترنت به آن شكلي كه من و شما در جريان وقايع و جناياتي كه مزدوران حكومتي مرتكب شده اند آگاه نيستند و بعضاً نيز چون تنها راه دستيابي به اطلاعات براي آنها صدا وسيما است . پس بايد به آنها حق داد كه با وارونه دريافت كردن اطلاعات و مهندسي صدا و سيما در تحريك احساسات مذهبي و اعتقاداتي آنها مانند من و شما فكر نكنند .

بيشتر تلاشي كه جنبش سبز در اين چند ماه به آن مبادرت ورزيده معطوف به آگاه سازي همين قشر متوسط جامعه و افرادي است كه دسترسي به ماهواره و اينترنت و ساير اخبار موثق از منابع ديگر را دارند و همچنين رسانه هاي كشورهاي ديگر براي آگاهي رساندن به ساير ملل از حوادث ايران بوده است . كاري كه به جد لازم و ضروري است . اما چيزي كه در اين مدت به فراموشي سپرده شد و يا آنچنان كه اهميت آن بيش از ساير كنشهاي جنبش سبز مطرح است انجام نگرفت، بحث آگاه سازي ساير اقشار جامعه بالاخص ساكنين مناطق محروم ، بي سوادها و كم سوادها و همچنين حضور در شهرستانهاي كوچك و آگاه كردن اين عزيزان از وقايع و حوادث قبل و بعد از انتخابات به زبان و گويش قابل پذيرش توسط آنها است .

بگذاريد مثالي در اين باه بزنم . پس از انتخابات گروه هاي خودجوشي از ميان جنبش سبز با تهيه مستندهاي حوادث انتخابات به تكثير آنها در سطح شهر پرداختند كه كاري بسيار عالي و نيكو در آگاهي رساني به ساير مردم از حوادث بعد از انتخابات بود اما بيشتر اين فرآيند در نقاط مركزي و شمالي شهر تهران و يا بعضا نقاط خاصي از شيراز و اصفهان و مشهد بود . كه به طور معمول با دسترسي به اينترنت و ماهواره به جريان آزاد اطلاعات دسترسي داشتند . به جاي اين كار بهتر بود كه اين مستندهاي بسيار جامع و مفيد كه هنوز در دست بسياري از عزيزان موجود است در سطحي وسيع در نقاط جنوبي شهرها و يا مناطق فقير نشين و در بين مردمان شهرستانها توزيع شود .

دامنه شعارنويسي ها نيز در قسمتهاي مركزي از حجم بيشتري برخوردار است . در صورتي كه در نواحي جنوبي تهران و شهرستانها اين كار به صورت پراكنده و بسيار محدود ديده مي شود . چيزي كه از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و با شعار نويسي در واقع بافت بيشتري از مردم و رهگذران با مشاهده آنها ، از بعد رواني تاثير پذير تر مي شوند . اين شعارنويسي ها يكي از بازوهاي مثبت و مفيد جنبش سبز است كه كمتر به آن پرداخته شده و كودتاچيان شديداً از شدت يافتن آن هراسان هستند و با بسيج جمعي از افراد به طور روزانه سعي در پاك كردن آنها دارند . دوستان و همراهان عزيز در سراسر تهران و شهرها و شهرستانهاي ايران بيشتر روي موضوع شعارنويسي كار كنيد كه اثرات آن كمتر از برپايي تظاهراتها نيست .


همچنين آن دسته از دوستاني كه توانايي ايجاد و توليد مستندهاي ويدئويي را دارند با توجه به اهميت شرايطهاي پيش رو و مجموع حوادثي كه در مناسبتهاي مختلف صورت گرفته بر اين مهم تاكيد كرده و با توليد و تكثير سريع اين مستندها در نواحي كم در آمدتر و دور از جريان آزاد اطلاعات سبب شوند تا جمعيتهاي منفعل يا بعضاً فريب خورده توسط صدا و سيماي كودتا به جنبش سبز بپيوندند .


همچنين حتي از مصاحبتهاي حضوري و صحبتهاي روزمره در تاكسي و كوچه و خيابان نيز غافل نشويد . ما با توجه به محدوديتهاي رسانه اي از هر وسيله اي كه مقدور است براي اطلاع رساني و آگاه كردن سايرين بايد استفاده كنيم . فقط توجه داشته باشيد كه در مواجهه با افراد مختلفي كه مانند شما نمي انديشند با رعايت ادب و متانت با آنها بحث كنيد و از توهين به اشخاصي كه از ديد آنها افراد مقدس يا مهمي هستند بپرهيزيد .

مي دانم شايد خيال كنيد كه اين كارهاي بديهي و پيش پا افتاده مگر اهميتي دارد ؟

من به شما پاسخ مي دهم كه بلي و صد البته ! ما بي شماريم و اگر هر يك از ما و يا هر چند نفر از ما بتواند يك نفر از نيروهاي كودتا و حاميان كودتا كم كند نزديك است رسيدن آن روزي كه تعداد افراد در گرد آنها آنقدر محدود شود كه خود راهي نيابند جز پذيرش خواسته هاي بر حق مردم ايران .

اما حرفي هم دارم با وبلاگ نويسان و خبر گزاري ها و خبر رساني هاي عزيز كه شبانه روز با صرف زمان و پذيرش ريسكهاي بسيار حاضر به نوشتن و اطلاع رساني در محيط اينترنت مي كنند . دوستان توجه داشته باشيد كه از احساسي كردن و تهييج مردم بپرهيزيد و با دامن زدن به شايعات و دورغ هايي كه بعضاً خود عوامل كودتا در سايت ها رواج مي دهند باعث تشويش اذهان مردم نشويد . همچنين لازم است كه از دعوت خودسرانه و عجولانه مردم به راهپيمايي هايي كه فرصت اطلاع رساني به مردم براي حضور در آنها محدود است بپرهيزيد . با اين كار در واقع با ايجاد تجمعات كوچك كه امكان سركوب و دستگيري هاي بيشتر را به كودتاچيان و عمال بسيج مي دهيم . همچنين توجه داشته باشيد كه شعار و رمز پيروزي ما همواره و هميشه پرهيز از خشونت و مبارزه مسالمت آميزي بوده كه تاكنون داشته ايم و بعد از اين نيز خواهيم داشت . نبايد با تهييج و تحريك مردم شرايطي را پديد بياوريم كه خداي ناكرده مردم روبروي مردم قرار بگيرند و باعث شويم ناخواسته حكومت به بهانه هاي كثيف خود براي سركوب گسترده و كشتار وحشيانه مردم دست بزند .

توجه داشته باشيد كه اين حرف من به هيچ وجه بدين معني نيست كه نبايد از خودمان دفاع كنيم و يا هنگامي كه دارند ما را مورد ضرب و شتم قرار مي دهند به آنها گل بدهيم . اما نبايد به گونه اي باشد كه تفاوتي بين اين وحشيهاي ذوب در ولايت و يا مزدوران خونخوار ولايي و ما احساس نشود . ما مردمان آزاده و سبز ايران هستيم و حتي با دشمنانمان نيز چون كوروش كبير با مهرباني و مردانگي رفتار مي كنيم . ما فرزندان داريوش كبير هستيم كه از هر قوم و عقيده و مذهب و مسلك در تمامي ممالك تحت امرش در امان بودند . آن بسيجي ديوانه و آن نيروي انتظامي نيز فرزندان اين آب و خاك هستند و اين هدف كثيف حكومت است كه مي خواهد فرزندان اين مملكت و مردان و زنان ايران را رودر روي هم قرار دهد . پس عاجزانه و صميمانه از تك تك وبلاگ نويسان و تحليلگران عزيز كه شده اند صداي اين ملت در اين دنياي مجازي مي خواهم كه كمي تامل داشته باشند بر نوشتارها و گفتارهاي خود و مبادا ناخواسته مردم را به سمتي هدايت كنند كه دستهاي پاك جنبش سبز به خون كسي آلوده شود . ما همچنان سبزيم و آزاده و مسالمت آميز بودن اعتراضاتمان فريادي است كه دارد مي رود تا جهاني را در نوردد . اين همان برگ برنده دست ماست كه تمامي اقوام و افكار جهان و سازمانهاي بين المللي را مدافع و پشتيبان ملت ايران كرده است . كاري كه داريم انجام مي دهيم يعني پرهيز از خشونت راهي است صحيح و درست كه جهانيان بر آن صحه گذاشته اند .

همچنين دوستان وبلاگ نويس ، كمي دقت كنيد و از آپلود كردن مطالب بدون VPN و يا نرم افزارهاي فيلتر شكن شديداً بپرهيزيد . چشم كفتارهاي سپاه و اطلاعات در كمين هر كدام از ماست تا مگر با لغزش و خطايي امنيتي ما را دستگير كنند . پس دوستان و همراهان عزيز با رعايت اصول امنيتي هرگز و هيچ زمان بدون استفاده از نرم افزارهاي مطمئن كه حتماً از سايتهاي معتبر دانلود شده باشند به آپلود كردن اطلاعات در اينترنت نپردازيد .

يكي از دوستان عزيز و گرامي در وبلاگي اطلاعات جامعي براي عبور از فيلترينگ و همچنين استفاده از نرم افزارهاي مربوط به عبور از فيلترينگ جمع آوري نموده كه ضمن تشكر و قدرداني از ايشان شما را به ديدن بلاگ ايشان دعوت مي كنم . براي مشاهد وبلاگ كه عنوان ارتش سبز را دارد به لينك زير مراجعه كنيد .

http://arteshesabz.blogspot.com

دوستان دل قوي داريد ! سحر نزديك است !
فرداي ايران
88/10/10

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سلام
از اینکه نظر خود را راجع به این نوشته اعلام می کنید، متشکریم.
در اولین زمان ممکن پاسخ شما را خواهیم داد.
-------------------------------------------------
Hi.
Tank you for your comment about this post.
Answer your comment ASAP

آخرين آخبار