آخرین اخبار سانی نیوز

۱۳۸۸ آذر ۲, دوشنبه

محاصره بی سابقه محل برگزاری مراسم فروهرها

سالگرد فروهرها را جلو گیری کردید! با 16 آذر و... چه خواهید کرد؟
آرش صبحی
بازهم رژیم منفور و به هراس افتاده ولایت مطلقه فقیه از برگزاری سالگرد دشنه آجین شدن پروانه وداریوش فروهرکه دریک پروژه گسترده باعنوان قتلهای زنجیره ای، در پائیز1377 (اول آذرماه) ازسوی عناصر اطلاعاتی – امنیتی،، وبطورقطع با همکاری نزدیک وتنگاتنگ آدمکشان بسیج وسپاه رژیم اسلامی وبا فتوای فقهای رژیم درنیمه های شب تکه تکه شدند، جلوگیری نمود.
همه دیده ها ومشاهدات عینی حکایت ازآن داشت که رژیم ولایت مطلقه چون گذشته حتی از برگزاری یک مراسم سالگرد، آنهم دریک فضای محدود وبسته، با تمام قدرت نمائی های ابلهانه و مذبوحانه ای و وحشیانه ای که درتجمعات اعتراضی مردم ازخود بنمایش گذاشته ونتیجه عکس آنرا بخوبی دریافته است، بیش از گذشته دروحشتی غیرقابل تصوربسرمیبرد تا جائیکه امروزاول آذرماه که مصادف بود با سالگردکشته شدن فروهرها با لشکرکشی عجیب وغریب وبا گماردن نیروی های ویژه شورش و نیروهای انتظامی برسرهرکوچه و خیابانی که متصل ومنتهی به خیابان هدایت میشد، ضمن مسدود نمودن بعضی مسیرها ویکطرفه کردن بعضی دیگراز مجاری تردد، هرحرکتی را تحت کنترل داشتند.
رژیم ضمن قراردادن نرده برسرکوچه مراد زاده ومسدود کردن آن، با ایجاد یک دیواربوسیله توقف اتومبیلهای بظاهر شخصی که تماما جزو اتومبیلهای اطلاعات و پلیس بودند، هرنوع تردد به داخل کوچه وحتی دیدن داخل کوچه را غیرممکن کرده بود تا حتی رهگذران وبی خبران درنیابند که آن ترافیک سنگین وازدحام مردم در گروههای چند نفره ودرحال تردد برای چیست.
آری رژیم ولایت مطلقه فقیه تا آنجا بوحشت افتاده است که با چنین تمهیدات احمقانه ای ازبرگزاری سالگردقتل عام این عزیزان بدین سان وقیحانه جلوگیری میکند.
اما سردمداران خبیث وضد ایرانی نظام فاسد اسلامی باید دریابند اگرامروزتوانستند با نرده گذاری و لشکرکشی ومسدود کردن کوچه ها وخیابانها،، پرستو وآرش فروهررا درچنین روزی بصورت ظاهر قرنطینه نمایند، برای روز 16 آذر که موج خروشان میلیونها ایرانی چون سیل بخیابانهای تهران سرازیر خواهندشد، چه خواهند کرد؟
رژیم نباید تردید داشته باشد که ملت ایران، خصوصا شهروندان تهرانی در روز 16 آذر با قرارگرفتن درکنار فرزندان دانشجوی خود ضمن گرامیداشت این روز و مبارزات خستگی ناپذیر دانشجویان، با سردادن شعارهای کوبنده سیلی محکم خودشان را بر صورت تمامی سردمداران این نظام غیر انسانی خواهند نواخت تا پرستو وآرش هم دریابند که هیچوقت تنها نبوده ونیستند. آنها باید درروز 16 آذر دریابند که خون پروانه وداریوش فروهر بهمراه تمامی جانباختگان راه آزادی همواره دررگ این ملت بعنوان کالبدی 70 میلیونی جریان دارد وتا سرنگونی دیکتاتوری ومحو استبداد حاکم از عصیان وغلیان باز نخواهد ایستاد.
ایران - اول – آذرماه 1388

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سلام
از اینکه نظر خود را راجع به این نوشته اعلام می کنید، متشکریم.
در اولین زمان ممکن پاسخ شما را خواهیم داد.
-------------------------------------------------
Hi.
Tank you for your comment about this post.
Answer your comment ASAP

آخرين آخبار