آخرین اخبار سانی نیوز

۱۳۸۸ آذر ۲, دوشنبه

بيانيه دفتر تحکيم وحدت به مناسبت آغاز آذر ماه، يادآور مبارزات جنبش دانشجويی ايران


ملت شريف ايران
در طی چند ماه گذشته حاکميت انحصار طلب اخرين تلاش ها را برای يک دست کردن قدرت از يک سو و نيز تمهيدات لازم برای جلو گيری از اعتراضات احتمالی دانشجويی در سالگردشهادت سه اذر اهورايی توسط دولت کودتا در اذر ۱۳۳۲ را انجام می دهد .
بازداشت گسترده دانشجويان و نيز احکام سنگين دادگاه های انقلاب که بی شباهت به دادگاه های تفتيش عقايد در قرون وسطی نيست در شرايطی به صورت عجولانه و پر شتاب صورت می گيرد که سازمان امنيتی و نظامی حاکم ناتوانی خود را در کنترل شرايط بحرانی نشان داده است و از پيدا کردن پاسخی در برابر پرسش های عمومی و اقناع افکار عمومی در استحکام مشروعيت خود در مانده است.
به هرروی دولتی که اراده عمومی و جنبش فراگير را به انقلاب رنگی و بيگانگان نسبت می دهد خود در باتلاق سر سپردگی به چين و روسيه و نيز بی اصالتی در برابر غرب متهم است و نتوانسته است افکار عمومی را در برابر ماجراجويی های مديريت جهانی خود اقناع کند.
هموطنان عزيز
تاريخ ايران سرشار از مستبدينی است که خون فرزندان اين سرزمين را به تاراج برده اند و جز زمين سوخته برای نسل های بعد ارمغانی نداشته اند .
از انهايی که مجلس ملی را به توپ بسته اند و ازادی خواهان را به دار کشيده اند تا حکومتی که به نام جمهوری بار ديگر سلطنت را بر اين کشور تحميل کرده و دستاورد فرهنگی انها برای کشور تنها ديکتاتوری کشف حجاب بوده و نيز در نزديک تر حکومتی که دولت ملی را با کودتا روبرو کرده اند همگی در يک زمره قرار دارند .
انقلاب رهايی بخش ملت ايران که در سايه سه شعار ازادی ،عدالت و استقلال به وقوع پيوست پس ازگذشت سه دهه از شعار پر طمطراق "ميزان رای ملت" دچار بحران مشروعيت گرديده است و چاره کار راجز در اين نمی بيند تا تنها با کمک ميراث به جای مانده از ديکتاتوری های ماقبل انقلاب سرکوب گسترده را عايده ملتمان نمايد.
جريان سياسی –نظامی حاکم اتشی را افروخته که دود ان در چشم تمام هم ميهنانمان رفته است .و کار به جايی رسيده است که تنها بی حيثيتی و بی اعتمادی نسبت به ايران و ايرانی در تمام دنيا به وجود ايد.
امروز جريانی روی کار امده که اگر چه هنوز اعلام نکرده که مايل به تاسيس حزب رستاخيز است اما عملا کشور را به ان سو هدايت ميکند ،اگر رسما اعلام نمی کند که مردم ناراضی بيايند و رواديد خروج از کشور را دريافت کنند در باطن همين را زمزمه ميکنندو با بازداشت بی وقفه دگر انديشان انها را در دو راهی زندان و يا ترک ديار قرار داده است.
دفتر تحکيم وحدت از موضع حفظ منافع و حقوق ملت به جريان افراطی و خشونت گرا هشدار ميدهد که از سياست منتهی به سرکوب و حذف جنبش سبز دست بردارند و اين جنبش را به رسميت بشناسند و به جای سرکوب ان وارد گفتگو و پاسخ دهی به مطالبات حق طلبانه ان شوند .از تاريخ درس بگيرند تا روزی نرسد که پيام ملت را دير تر از موعود خود دريافت کنند و کار بجايی برسد که تنها شيب سقوط و انحطاط سياسی شامل حال انها گردد.و از اين نظام نه جمهوريتی باقی بماند و نه قرائتی از اسلام.تا ايندگان از جمهوری که ساخته ايد به نام ديکتاتوری ياد کنند و اسلام را بنياد گرايی بخوانند.
هم وطنان گرامی
فعالان سياسی در حال حاضر در سخت ترين شرايط خود در پس از وقوع انقلاب قرار دارند ،حداقل ازادی های سياسی برای برگزاری يک جلسه ساده نيز از انها گرفته شده است ،با وجود چنين شرايطی از عموم ملت مان می خواهيم در مراسم های ادواری پيش رو مانند گذشته مشی مسالمت اميز خود را که نويد پيروزی گل بر گلوله است گسترده تر کنندو شعار های مطرح شده را در محتوای ترسيمی از سوی جنبش سبز به عنوان يک جنبش مدنی و فراگير بيان کنند، و از تند شدن فضا به سود راديکاليسم سرکوب گر جلو گيری کنند، که تمام تلاش ما حفظ ايران در مقابل کوته فکرانی است که به حفظ باند و جناح خود به نام نظام اسلامی می انديشند.زيرا جنبش سبز با وجود سخت گيری های موجود واجد ارزش ها و هويت هايی است که وجود ان را تضمين می کند از جمله باور به عدم خشونت ،مدارا مداری ،تاکيد بر قانون اساسی و اخلاق مداری که وجه متمايز ما از انانی است که روزی حکم دادگاهی را که در تجديد نظر قرار دارد به اشد مجازات تبديل می کنند و دست اخر تمامی جنايات صورت گرفته در کهريزک را بر گردن پزشک وظيفه ای می اندازند تا خاطره محاکمات فجايع کوی دانشگاه و ريش تراش مسروقه را زنده کنند.هر چند مصائب تنها به مرکز مربوط نمی شود ،تيغ سانسور از دانشگاه ها و علوم انسانی به حوزه های علميه اهل تسنن نيز کشيده شده است و هم وطنان غيور و مرز نشينمان اگر نداشتن مسجدی در پايتخت ام القرای جهان اسلام و حق انتخاب شدن در قانون اساسی برايشان مسبوق بود بايد امروز تفتيش در امور مديريت و نحوه تدريس را در مدارس خود تحمل کنند.
نظام فعلی با رفتار خود می خواهد قانون شکنی ،دروغ گويی و انحطاط اخلاقی را در سطح عموم به امری طبيعی تبديل کند.در چنين شرايطی دانشگاه بعنوان فرزندان شما ملت ازادی خواه عموم را به صبوری ، حق طلبی ،اميد واری و مقاومت دعوت می کند .
ملت عزيز ايران
گستره فشارها برعموم ايرانيان در نهايت خود قرار گرفته است ،فرزندان شما در دانشگاه کمترين انتقادشان به شرايط موجود با سخترين واکنش ها روبرو می گردد،در کنار ممنوع الورود بودن بسياری از دانشجويان منتقد به درون دانشگاه ها ،گستره احکام کميته های انظباطی فراتر از تصورات و امار ها قرار گرفته است.و موج گسترده بازداشت فعالان دانشجويی در شهر های مختلف کشور روز به روز در حال افزايش می باشد.
از سوی ديگر نگرانی های شديدی در مورد وضعيت جسمانی بازداشت شدگان چند ماه گذشته از جمله در مورد دکتر محمد ملکی ،عبدالله مومنی و دکتر احمد زيد ابادی و مهندس بهزاد نبوی وجود دارد ،از اين روی دفتر تحکيم وحدت نسبت به وضعيت جسمانی افراد ياد شد بخصوص عضو مظلوم و در بندمان عباس حکيم زاده به محافل امنيتی و قضايی هشدار می دهد و هر گونه مسئوليت نسبت به وضعيت صحت سلامت انها را بر عهده عوامل مسئول در بازداشت افراد ياد شده و ساير زندانيان سياسی می داند.و نيز نگرانی خود را از وضعيت نا مشخص مهندس کيوان صميمی و دکتر مصطفی تاج زاده و نيز احکام بی ضابطه از سوی دادگاه انقلاب اعلام می داريم.
در پايان دفتر تحکيم وحدت بازداشت گسترده ی دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه های مختلف همچون سورنا هاشمی، مهرداد بزرگ، فرزان رئوفی، احسان دولتشاه، عليرضا موسوی، سينا شکوهی، البرز زاهدی، رسول عالی نژاد، بهروز فريدی، ندا اسکندری، خديجه قهرمانی، سهيل محمدی، علی پرويز، سلمان سيما، کوهزاد اسماعيلی، حسن اسدی زيدآبادی، محمدصادقی، حجت شريفی، نفيسه زارع کهن و موسی ساکت را نشان از ترس بی امان حاکمان از خروش جنبش دانشجويی در روز ۱۶ آذر دانسته و خواستار آزادی بی قيد شرط تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی مبباشد.
مرغ سحر ناله سر مکن
مرغ سحر ناله سر مکن
ديده گان خسته، تر مکن
ما ز آه و ناله خسته ايم
ما غمين و دل شکسته ايم
گوشمان ز ناله کر مکن
نغمه های شادمانه خوان
صد سروده جاودانه خوان
با نوای عاشقانه خوان
ناله سر مکن
ظلم ظالمان هميشه هست
جور بی امان هميشه هست
مکر دشمنان هميشه هست
بر دهان ظلمان بزن،
ناله سر مکن.

اتحاديه انجمن های اسلامی دفتر تحکيم وحدت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سلام
از اینکه نظر خود را راجع به این نوشته اعلام می کنید، متشکریم.
در اولین زمان ممکن پاسخ شما را خواهیم داد.
-------------------------------------------------
Hi.
Tank you for your comment about this post.
Answer your comment ASAP

آخرين آخبار